De Talenten Motivatie Analyse (TMA) methode

Wat zou het mooi zijn als een organisatie alleen zou bestaan uit medewerkers en managers die voor 100% over het juiste gedrag zouden beschikken om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Helaas is dit niet mogelijk, maar met behulp van de Talenten Motivatie Analyse (TMA) methode kunnen we het aanwezige en het te ontwikkelen gedrag in kaart brengen. De context van de TMA-methode is in figuur 1 weergegeven.

Figuur 1: De TMA methode geeft inzicht in gedrag

Vanuit de visie en missie wordt het gewenst gedrag gedefinieerd. Met behulp van de TMA-analyse wordt vanuit haar/zijn talenten het voorkeursgedrag van de medewerker inzichtelijk. Graag willen we dat de overlap met het gewenst gedrag zo groot mogelijk is, het zogenaamde; “gewenst voorkeursgedrag”.
De analyse brengt het te ontwikkelen voorkeursgedrag in beeld. Doordat de TMA-methode een koppeling legt tussen de 44 talenten en de 53 competenties, wordt het na de analyse duidelijk of een medewerker over voldoende talenten beschikt om de minder ontwikkelde competenties makkelijk te ontwikkelen.

Verder heeft de omgeving waar het gedrag van de medewerker wordt getoond ook invloed op de ontwikkeling van de competenties.
Om bovenstaande context naar de praktijk te vertalen zijn de diverse onderdelen van de TMA-methode onderstaand nader toegelicht, in combinatie en relatie met het “European e-Competence Framework (e-CF)”.
De TMA methode wordt ingezet bij instroom, doorstroom, coaching, beoordeling, beroepskeuze, re-integratie, vlootschouw en mobiliteit.

Competentie Set Analyse (CSA) proces

Figuur 2: Het CSA proces voor soft – en hard skills

Om te bepalen wat het verschil is tussen het gewenst gedrag en het gewenst voorkeursgedrag moet eerst het gewenst gedrag worden bepaald. Dit gewenste gedrag wordt tijdens het Competentie Set Analyse (CSA) proces in 5 stappen bepaald als onderdeel van de geselecteerde en gekwalificeerde competenties. ICF biedt de mogelijkheid om deze CSA zowel voor de soft- als hard skills uit te voeren. Deze gevalideerde bedrijfsmeetlat van het functieprofiel vormt de basis om het verschil in beeld te brengen tussen het gewenst gedrag en het voorkeursgedrag van de medewerkers. Dit CSA-proces vindt plaats via een online tool en wordt gefaciliteerd door ICF-professionals (zie ook figuur 2).

De TMA-analyse

Figuur 3: Persoonlijk TMA radar

Nadat de referentieprofielen zijn bepaald, zal elk medewerker een TMA doorlopen en kan m.b.v. de uitkomst van het onderzoek het verschil tussen het gewenst gedrag en het gewenst voorkeursgedrag worden bepaald. Hierdoor wordt duidelijk wat het te ontwikkelen voorkeursgedrag is en hoeveel tijd en geld er moet worden geïnvesteerd om de medewerkers en de organisatie op het juiste competentieniveau te brengen en te houden. Het doorlopen van de TMA-methode is een combinatie van een online tool, met een rapport als resultaat en een persoonlijk gesprek om het rapport te duiden. Na het gesprek met de kandidaat en de validatie van het rapport heeft de medewerker toegang tot zijn persoonlijke dashboard met de mogelijkheid om diverse onderzoeken op te starten, bijvoorbeeld een 360 graden feedback. Figuur 3 toont een onderdeel uit het TMA-rapport, namelijk het Persoonlijk TMA Radar.

De TMA-methode biedt ook de mogelijkheid om de TMA-resultaten van alle medewerkers uit een team te combineren. Zo ontstaat er een teamradar en worden de aanwezige en ontbrekende talenten/competenties van het team inzichtelijk.
De TMA-methode wordt ingezet bij instroom, doorstroom, ontwikkeling, coaching, beoordeling, beroepskeuze, re-integratie, vlootschouw en mobiliteit.

De 360 graden feedback

Figuur 4: De combi 360 graden feedback

Wat al eerder is aangegeven is dat de propositie van ICF uniek is vanwege de combinatie en integratie van de TMA-competenties met de e-CF-competenties, zowel in de aanpak als bij de tooling. Deze combinatie is al eerder toegelicht in het Competentie Set Analyse (CSA) proces en komt ook terug bij de onderstaande 360 graden feedback (zie figuur 4).

Een van de onderzoeken die een medewerker binnen de TMA-portal zelf kan opstarten is een 360 graden feedback. Een 360 graden feedback is een onderzoek bij diverse relaties van de Centrale Persoon (CP), zoals collega’s, leidinggevende, klanten en leveranciers om inzicht te krijgen of de CP het gedrag laat zien dat vanuit de visie gewenst is. Er kan een 360 graden feedback worden opgestart om het gedrag behorend bij de TMA competenties en/of de e-CF competenties te beoordelen. De rapportage van een combi feedback wordt zichtbaar in het dashboard van de kandidaat (CP) zichtbaar (zie figuur 5).

Figuur 5: Een feedback-rapportage van een e-CF en TMA competentie