Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Artikel 1a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende voorbereidende en uitvoerende adviezen, handelingen of diensten van of met ICT Competence Factory, tenzij anders voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 1b. ICT Competence Factory behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging, waarbij de opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden tot op de datum van krachtwording

Artikel 1c. Bij opdrachtuitvoering door ICT Competence Factory via derden zijn deze voorwaarden onverkort van kracht ongeacht overeenkomsten en voorwaarden tussen derden en haar opdrachtgevers

Artikel 2 Aanbieding en acceptatie overeenkomst

Artikel 2a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege ICT Competence Factory gedaan zijn vrijblijvend, exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen en vervallen na 30 dagen.

Artikel 2b. Een overeenkomst komt tot stand bij ontvangst en acceptatie door ICT Competence Factory van een door opdrachtgever getekende offerte of contract. Wijzigingen op of afwijkingen van een overeenkomst vindt alleen plaats met wederzijds goedvinden.

Artikel 2c. Door ICT Competence Factory afgegeven termijnen binnen de looptijd van de overeenkomst zijn indicatief en nimmer een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt ICT Competence Factory of derden die onder deze voorwaarden vallen niet in verzuim.

Artikel 2d. Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ICT Competence Factory ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3a. ICT Competence Factory zal in overleg met de opdrachtgever vast stellen welke kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit bij de opdrachtuitvoering wordt ingezet.

Artikel 3b. Opdrachtnemer spant zich in de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te verrichten in overeenstemming met hetgeen in het kader van de aan de opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht. Geen garantie wordt gegeven met betrekking tot het resultaat van de door de opdrachtnemer geleverde dienst, advisering of handelingen.

Artikel 3c. De opdrachtgever zorgt dat alle gegevens waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever zou moeten weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt, staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van deze gegevens en zal alle extra kosten als gevolg van vertraging hiervan aan de opdrachtnemer vergoeden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 3d. Bij werkzaamheden op door opdrachtgever aangewezen locaties, zorgt opdrachtgever voor tijdige en adequate inrichting van werkplekken en andere voorzieningen voor opdrachtnemer.

Artikel 3e. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 3f. ICT Competence Factory verklaart onafhankelijk van leveranciers en dienstverleners te zijn met betrekking tot de opdrachtuitvoering. Daar waar er sprake is van een belang van ICT Competence Factory zal deze vooraf aan opdrachtgever kenbaar maken wanneer dit relevant zal zijn.

Artikel 4 Duur en beëindiging van de overeenkomst

Artikel 4a. De overeenkomst geldt voor onbepaalde of schriftelijke anders overeengekomen tijd en kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, of anders in overleg overeengekomen redelijke opzegtermijn.

Artikel 4b. ICT Competence Factory heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, waarbij de opdrachtgever geen recht heeft op enige schadevergoeding.

Artikel 5 Prijzen en declaraties

Artikel 5a. Een overeengekomen vaste prijs heeft slechts betrekking op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van ICT Competence Factory. Afwijkingen in opdracht van opdrachtgever worden schriftelijke overeengekomen en worden op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Als afwijkingen van de opdracht wordt beschouwd uitbreiding of wijziging van vooraf overeengekomen mijlpaalproducten die door opdrachtgever tijdens de opdrachtuitvoering zijn goedgekeurd, alle zaken die bij het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan ICT Competence Factory kenbaar zijn gemaakt en tekortschietende medewerking van Opdrachtgever of door haar aangewezen derden bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5b. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie op basis van de werkelijk bestede uren tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij ICT Competence Factory gebruikelijke methoden.

Artikel 5c. Reis en verblijfkosten bij vervoer met eigen vervoer van ICT Competence Factory á €0.19/km zullen volgens de overeengekomen afspraken maandelijks gefactureerd en vergoed worden. Voor werkzaamheden in het binnenland waarbij de reisafstand dusdanig is dat moet worden (voor)overnacht wordt, tenzij anders overeengekomen, wordt bovenop de reiskosten gefactureerd voor overnachting en maaltijden. Bij reizen naar het buitenland dient, tenzij op een andere manier overeengekomen, de opdrachtgever zorg te dragen voor het regelen en betalen van alle reis-, verblijf-, visakosten en lokaal transport. De vergoedingen, evenals een per- Diem dienen conform de meest recente “Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen” van het Ministerie van Binnenlandse zaken van Nederland te zijn.

Artikel 5d. ICT Competence Factory heeft het recht de overeengekomen prijsstelling jaarlijks te verhogen met de door het CBS vastgestelde index voor dienstverlening.

6 Betaling

Artikel 6a. maandelijks wordt gefactureerd. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door ICT Competence Factory aangewezen rekening te zijn voldaan. Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim en is vanaf de vervaldatum de geldende wettelijke rente als vertragingsrente verschuldigd.

Artikel 6b. Bij invorderingsmaatregelen vallen alle gerechtelijke, buitengerechtelijke kosten, redelijkerwijs noodzakelijke kosten en de tijdsbesteding van ICT Competence Factory die met invordering gemoeid zijn ten laste van de opdrachtgever in verzuim, voor minimaal 15% van het gevorderde bedrag en minimaal € 500.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 7a. De intellectuele eigendomsrechten op het door ICT Competence Factory vervaardigde materiaal berusten bij ICT Competence Factory.

Artikel 7b. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.a van deze voorwaarden behoudt opdrachtgever zich de rechten en bevoegdheden van die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 7c. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 7d. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Overdracht geschiedt schriftelijk.

Artikel 8 Vertrouwelijke informatie

Artikel 8a. Partijen nemen over en weer geheimhouding in acht over alle gegevens waarvan partijen in een onder deze voorwaarden geldende verhouding kennis heeft gekregen en waarvan duidelijk moet zijn dat de ander geheimhouding wenst of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8b. ICT Competence Factory en opdrachtgever zullen schriftelijk overeenkomen hoe en op welke wijze ICT Competence Factory informatie uit de opdrachtuitvoering kan gebruiken in lezingen of schriftelijke publicaties.

Artikel 8c. ICT Competence Factory behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie wat toe te wijzen is aan de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

Artikel 9a. De opdrachtnemer is naar haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

Artikel 9b. Iedere aansprakelijkheid van ICT Competence Factory voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte of gevolgschade, reconstructieschade inclusief het opnieuw verrichten van de werkzaamheden of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 9c. ICT Competence Factory is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden, gebreken of tekortkomingen in diensten, dienstverlening en/of producten van derden die door opdrachtgever of door ICT Competence Factory die bij de opdrachtuitvoering zijn betrokken.

Artikel 9d. De maximale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is primair beperkt tot de hoogte van de gefactureerde werkzaamheden en diensten exclusief BTW van de betreffende opdracht, over maximaal de 1e voorafgaande maand. Zou ingevolge artikel 12.a het voorgaande ongeldig worden verklaard, dan zal secundair de beperking tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Artikel 9e. Opdrachtgever vrijwaart ICT Competence Factory tegen elke aanspraak op inbreuk van rechten van derden over door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens, middelen en materialen of andere vorderingen van derden die verband houdende met door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 9f. Alle vorderingsrechten uit welken hoofde ook tegen ICT Competence Factory in verband opdrachtuitvoering vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

Artikel 10. Overmacht

Artikel 10a. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet kan nakomen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 10b. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Wanneer deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen zonder verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10c. Opdrachtnemer is gerechtigd dat deel van de opdrachtuitvoering dat bij intreden van de overmacht is gerealiseerd te facturen.

Artikel 10d. In aanvulling van de wet en jurisprudentie beschreven ontoerekenbare tekortkomingen is tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract ook een ontoerekenbare tekortkoming van de ICT Competence Factory.

Artikel 11 Premieplichtigheid

Artikel 11a. ICT Competence Factory draagt zorg voor een geldige Verklaring Arbeid Relatie (VAR) van de belastingdienst gedurende de periode van inzet ICT Competence Factory bij opdrachtgever waar dit van toepassing is. Deze verklaring wordt desgewenst aan de opdrachtgever overhandigd.

Artikel 11b. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aanvragen van een onderzoek naar de zelfstandigheid van opdrachtnemer in het kader van premieplicht sociale verzekeringen volgens artikel 3 B.W. ICT Competence Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het bewust of onbewust nalaten van een dergelijk onderzoek.

Artikel 12 Geschillenregeling en toepasselijk recht

Artikel 12a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. ICT Competence Factory en opdrachtgever zullen in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van ongeldige bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en strekking van ongeldige bepalingen zoveel mogelijk in acht wordt genomen.

Artikel 12b. Op deze voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt, tenzij partijen alsnog arbitrage of mediatie overeenkomen.